top of page

艾恩科技算力出租公告

親愛的客戶您好,本公司為維護客戶權益,針對客戶需求及問題做出後續措施,公布內容如下:

1、因應後續看好未來幣圈走向,算力出租續約將維持原價NT$81,100元。

2、合約到期的客戶,將會以多不退少補方式補足以太幣0.87顆(白金方案)

     並於合約到期當月統一結算於月底或約期結束後5個工作天撥補。

3、後續如接軌乙太2.0,將會提供兩個方案選擇如下:

     方案A: 經由公司團隊評估轉挖其他高獲利幣別替代,但相對產值不保證

     與乙太幣相同。

     方案B: 提早結束合約,依照合約到期方式補足客戶以太幣0.87顆(白金方案)。

                     2022/07/19

bottom of page